การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

ระดับโรงเีรียน มัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก

นางสาวศศิชา พรหมคำแดง