โน้ตเพลงสำหรับผู้ที่กำลังฝึกหัดเล่นเล่นดนตรีใหม่

รวบรวมโดย ครูสาโรจน์   มาหมื่น

เพลง ชวา

- - - ม

- ซ - ม

- ซ - ม

- ม - ม

- - - ร

- ม - ร

- ม - ร

- ร - ร

- - - ด

- ร - ด

- ร - ด

- ด - 

- - - ล

- ดํ - ล

- ดํ - ล

- ล - ล

 

 

เพลง ไก่

- - - ด

- ด - ด

- ม - ซ

- ม - ด

- - - ร

- ร - ร

- ซ - ร

- ซ - ม

- - - ม

- ฟ - ซ

- - - ร

- ม - ฟ

- - - ซ

- ซ - ซ

- ฟ - ม

- ร - ด

 

 

เพลง 500 ไมล์

- - - ด

- ด - ม

- ม - ร

- ด - ม

- ม - ร

- ด - ร

- ม - ร

- ด - ล

- - - ล

- ด - ร

- ม - ร

- ด - ล

- ซ - ล

- ด - ด

 

 

 

 

เพลง ลาวครวญ

- ซ - ม

  ด ร ม

- ม - ม

ซ ล ด ร

- ด ร ม

ร ร ร ร

- - - ซ

- ซ - ซ

ล ซ ม ซ

- ล - ดํ

- - - ร

ด ด ด ด

ร ม ซ ม

ร ด - ร

- - - ม

ร ร ร ร

 

 

เพลง ล่องแม่ปิง

- - - ซ

- ซ - ซ

ล ซ ม ซ

- ล - ดํ

- - - -

ซ ล ซ ดํ

ซ ล ซ ดํ

ม ร ซ ม

- - - -

ซ ด ร ม

ร ม ซ ม

ร ด ม ร

- - - -

ซ ด ร ม

ร ม ซ ม

ร ด ม ร

- ซ - ล

- ด - ร

ม ร ซ ร

ม ร ด ล

- ด ร ม

- ซ - ล

ซ ล ดํ

ซ ม - ซ

 

 

เพลง ปุ่มเป้ง

- - - -

ด ร ม ซ

- - - ล

ซ ล ดํ

- - - -

ด ร ม ซ

- - - ล

ซ ล ดํ

- ดํ ดํ ดํ

- ล ดํ

- ซ ล ซ

- ฟ ซ ฟ

- - - -

- ม ร ด

- - - ร

ม ร ซ ม

- - - -

- ม ร ด

- - - ร

ม ร ซ ม

- ซ ล ซ

- ม ซ ม

- ร ม ร

ด ม ร ด

 

 

เพลง สร้อยเวียงพิงค์

- - - -

ซ ล ซ ดํ

ซ ล ซ ดํ

ม ร ซ ม

- - - -

ซ ล ซ ดํ

ซ ล ซ ดํ

ม ร ซ ม

- - - -

ซ ล ซ ร

ม ร ด ร

- ม - ซ

- - - -

- ม - ซ

ล ซ ม ซ

ล ซ ดํ

- ด - ร

ม ร ด ล

ซ - ซ ซ

ดํ ล ซ ม

- - - -

ด ร ม ซ

ล ซ ดํ

ซ ม - ร

ม ร ด ล

ซ ล ด ร

ม ร ซ ม

- ร - ด

 

 

 

 

 

 

เพลง ลาวจ้อย

- - - ด

ร ม ซ ร

- - - -

- ม - ร

- - - ด

ร ม ซ ร

ม ร ด ร

- ม - ซ

- - - ม

ซ ล ดํ

- - - ม

ร ด ร ม

- - ซ ล

- ด - ร

ม ร ด ล

ซ ล ดํ

- - - ล

ซ ซ ซ ซ

- ซ - ล

ด ร ม ล

- ซ - ดํ

- ซ - ล

- ซ - ล

ด ร ม ซ

- - - ล

ซ ซ ซ ซ

- ซ - ม

ร ด ร ม

ซ ล ด ร

ม ร ด ร

- ม - ด

- - - -

 

 

เพลง ล่องน่านใหญ่

- - - -

- ม ร ด

- - ล ซ

ม ซ ล ดํ

- ซ ล ซ

ดํ - ล

ดํ ล ซ ม

ร - ม ซ

- - - -

- ด ร ม

- - ซ ร

ม ด ร ม

- ด ร ม

- ซ - ล

- - ดํ

ม ซ ล ดํ

 

 

เพลง ซอพม่า

- ล ซ ฟ

ซ ล ซ ดํ

- ซ - ดํ

ท ล ฟ ซ

- ล ซ ฟ

ซ ล ซ ดํ

- ซ - ดํ

ท ล ฟ ซ

- - - -

ฟ ร ฟ ฟ

ซ ล ซ ฟ

ม ร ด ร

- - - -

ฟ ร ฟ ฟ

ซ ล ซ ฟ

ม ร ด ร

- - ฟ ซ

ฟ ร ฟ ด

รํ ดํ ท ซ

รํ ดํ

- - ซ ท

- - ดํ รํ

ฟ ซ ฟ ร

- ดํ - ท

- ล ซ ฟ

- ซ - ล

- ซ - ดํ

- ท ล ซ

 

 

 

 

 

 

เพลง ฤาษีหลงถ้ำ

- - - ท

- ดํ ดํ ดํ

ดํ รํ

- ดํ ดํ ดํ

ร ม ซ ร

ม ร ด ซ

- - - ล

ดํ รํ ดํ

- - - ล

ดํ รํ ดํ

- - - ล

ดํ รํดํ

- - - ล

ดํ ล ซ ฟ

- - ร ฟ

ซ ล ฟ ซ

- - - ฟ

ซ ล ฟ ซ

ล ฟ ล ซ

ล ซ ร ม

- - - -

ร ด ร ม

ซ ล ซ ม

- ร - ด

 

 

เพลง สาวไหม

- - - -

- ม - ซ

- - - ล

ด ร ด ม

- - - ร

ม ร ด ล

ดํรํ ดํ

- ล ดํ

- ล ดํ

ซ ม - ซ

- - - ล

ด ร ด ม

- - - ร

ม ร ด ล

ดํรํ ดํ

- ล ดํ

- - - -

ด ร ม ซ

- - ล ซ

- ม - ร

- - - -

ด ร ม ซ

ล ซ ดํ

ซ ม - ร

ม - ซ ร

ม ร ด ล

ดํรํ ดํ

- ล ดํ

- - - ล

ซ ล ซ ซ

- ดํ - ล

ซ ล ซ ซ

- - - -

 

 

 

 

 

 

 

สะล้อ/ขลุ่ย

- ดํ - ล

- ล ล ล

ดํ ล ซ ด

- ร - ม

- ม - ม

ซ ล ดํ

- ซ - ซ

ซ ล ม ร

- ร - ร

- - - -

- ม ซ ร

ม ร ด ล

ดํรํ ดํ

- ล ดํ

- ล ดํ

ซึง

- - - -

- ดํ - ล

- ล ล ล

ดํ ล ซ ด

- ร - ม

- ม - ม

ซ ล ดํ

- ซ - ซ

ซ ล ม ร

- ร - ร

ม - ซ ร

ม ร ด ล

ดํรํ ดํ

- ล ดํ

- ล ดํ

 

 

เพลง น้อยใจยา

ซ ม ซ ซ

ซ ล ซ ซ

ล ซ ดํ

ซ ด ร ม

- ม - ม

ร ด ร ม

ซ ล ซ ม

ร ด ร ม

- ม - ม

ร ด ร ม

ซ ล ซ ม

ร ด ร ม

ร ด ร ม

ร ซ ร ม

ร ด ร ม

- ซ - ล

- - ดํ

ล ซ ม ซ

- - ร ม

ซ ล ซ ม

- - ร ม

ซ ล ซ ดํ

- - - -

- ซ - ล

- - - ดํ

- ล -  ดํ

- - ร ม

รํ ดํดํ

- - - ดํ

- ล -  ดํ

- - ร ม

รํ ดํดํ

 

 

 

ลง

ดํ ล ซ

- ม ร ซ

- - - -

- ม ร ด

 

 

เพลง สร้อยสนตัด

- - - -

ม ซ ซ ซ

ล ซ ดํ

- ซ - ล

- ด - ร

ม ร ด ล

- ซ ซ ซ

ดํ ล ซ ม

- - - -

ซ ล ล ล

ดํ รํ ดํ

- ซ - ม

- - ซ ร

ม ด ร ม

- - - ซ

- ม ซ ล

- - - ดํ

ล ล ล ล

- ดํ - ล

- ล - ล

- - ดํ

ซ ม ซ ล

- - - ดํ

- ล ดํ รํ

- - ด ม

- ซ - ร

- ม ซ ร

ม ร ด ล

- - ซ ด

- ร - ม

ซ ล ซ ม

- ร - ด